Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 19.03.2023, 20:00

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 19.03.2023, 20:00

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“

19.3. 20:00
Dvojka
10 minutes

SR (2019)

More information

Episodes

Available in 14 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 06.04.2023, 11:00

6.4. 11:00, RTVS :24, 15 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 06.04.2023, 11:00

SR (2019)

Available in 14 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 06.04.2023, 10:00

6.4. 10:00, RTVS :24, 20 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 06.04.2023, 10:00

SR (2019)

Available in 14 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 18:00

5.4. 18:00, RTVS :24, 35 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 18:00

SR (2019)

Available in 14 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 16:00

5.4. 16:00, RTVS :24, 25 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 16:00

SR (2019)

Available in 14 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 15:05

5.4. 15:05, RTVS :24, 25 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 15:05

SR (2019)

Available in 13 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 14:00

5.4. 14:00, RTVS :24, 25 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 14:00

SR (2019)

Available in 13 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 13:05

5.4. 13:05, RTVS :24, 25 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 13:05

SR (2019)

Available in 13 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 12:00

5.4. 12:00, RTVS :24, 30 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 12:00

SR (2019)

Available in 13 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 10:50

5.4. 10:50, RTVS :24, 25 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 10:50

SR (2019)

Available in 13 days

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 10:00

5.4. 10:00, RTVS :24, 20 minutes

Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku "N“ / 05.04.2023, 10:00

SR (2019)

About show

audio commentary, Slovak slo

SR (2019)